دکتر سید ابراهیم علن

دکترا مدیریت آموزشی از کالیفرنیا جنوبی –آمریکا,

سی سال تجربه در مشاغل کارشناسی و مدیریت رشته های اداری و مالی و آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی در بخش دولتی و..