دکتر جواد میثاقی

تحصیلات:

کاندیدای دکترای مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه تهران

کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه شهید باهنر کرمان

سابقه کاری:

۱۸ سال سابقه کاری در بخش های دولتی و خصوصی

۸ سال عضویت در کمیسیون مناقصه و کمیته فنی بازرگانی